1. Jak nakupovat

Zákazník si vybere zboží z nabídky eshopu. Aktuální nabídku najde na stránkách www.windstore.cz.  Zákazník uvede počet kusů a kliknutím na tlačítko „Přidat do košíku“ vloží do košíku vybrané zboží, které objednává.

Poté vyplní formulář podle toho, zda nakupuje bez registrace nebo má již vytvořený zákaznický účet. Zvolí si způsob dopravy. Konečná cena objednávky je uvedená v objednávkovém formuláři.

2. Objednávka zboží

Zboží je možné objednat následujícími způsoby:

– telefonicky
– e-mailem
– v internetovém obchodu

Veškeré objednávky provedené přes objednávkový formulář, e-mailem, nebo telefonicky, jsou považovány za závazné.

Objednávka je potvrzena telefonicky nebo mailem ze strany společnosti Windstore nejpozději následující pracovní den. Objednávky přijaté prostřednictvím internetového obchodu v pracovních dnech do 16 hodin budou vyřízeny nejpozději do druhého pracovního dne.

V případě, že dojde k vyprodání zboží, společnost Windstore ihned kontaktuje zákazníka telefonicky nebo e-mailem a nabídne mu alternativní výběr.

Kupní smlouva se uzavírá okamžikem potvrzení připravení zboží k expedici a vystavením a zasláním faktury.

Elektronická objednávka

Pro nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu musí zákazník provést registraci a vytvořit si zákaznický účet. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů v příslušném formuláři.

Provedením objednávky a vyplněním předepsaných údajů stvrzuje zákazník, že souhlasí s Obchodními podmínkami internetového obchodu www.windstore.cz. Dostupnost zboží prezentovaného na www.windstore.cz je vázána na skladové zásoby a dostupnost zboží negarantujeme.

3. Cena zboží

Ceny zboží jsou vždy platné k momentu uskutečnění objednávky.

Konečná cena zboží bude uvedena na faktuře, která bude zaslána e-mailem před expedicí zboží.

V ceně zboží není zahrnuta cena dopravy. Výše ceny dopravy je závislá na způsobu doručení zboží.

4. Dodávka zboží

Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 250,-Kč  nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Zboží je možné vyzvednout osobně na provozovně. Je možné objednat také doručení zboží přepravní službou a do poznámky případně specifikovat datum a čas doručení. Cena dopravy je stanovena podle zvoleného způsobu doručení a místa dodání.

Cenu za zboží a dopravu hradí kupující v hotovosti při převzetí zboží pokud ji již neuhradil předem.

Usilujeme o doručení v požadovaném čase, avšak neneseme žádnou odpovědnost za nedoručení včas, pokud toto bylo způsobeno skutečnostmi, které jsme s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohli bez vynaložení nepřiměřených nákladů ovlivnit.

Zboží je v místě doručení oprávněna převzít pouze osoba starší 18 let.

Kupující je povinen si zboží při převzetí řádně a důkladně zkontrolovat a prohlédnout. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen. V případě, že shledá na zboží vadu, je povinen ji bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu. Totéž se týká situace, kdy kupující zjistí jiný rozpor s objednávkou, zejména je-li dodán jiný výrobek či jiné množství, než které bylo objednáno.

5. Zrušení objednávky

Zákazník i prodejce může bez udání důvodu zrušit objednávku až do okamžiku než dojde k vyskladnění zboží, tj. zákazník obdrží e-mailovou fakturu společně s informací, že zboží je připraveno k expedici.

Právo na zrušení objednávky ze strany provozovatele 

Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

– zboží se již nevyrábí nebo nedodává
– zboží je dlouhodobě nedostupné
– cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena

V případě, že tato situace nastane, budeme Vás o této skutečnosti informovat emailem nebo telefonicky a případně se s Vámi domluvíme na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky). V případě, že zboží nemá náhradu, bude z objednávky jen odstraněno.

6. Reklamační řád

Základní podmínky reklamace

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat.

Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukčního řešení.

Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození kupujícím či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Záruční doba

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím.

Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení reklamačního řízení byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

Uplatnění reklamace

Zboží lze reklamovat dle obecně závazných právních předpisů:

– V případě reklamace nás neprodleně kontaktujte telefonicky nebo e-mailem s uvedením popisu vady zboží.

– Pokud dojde k zjištění závady zboží při převzetí, zákazník má právo zboží nepřevzít a je povinen spolu s pracovníkem přepravní služby sepsat protokol o poškození zásilky.

– Reklamaci vyřizujeme neprodleně, a to pouze výměnou vadného zboží.

Vyřízení reklamace

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Pokud nedojde k vyřízení reklamace v této lhůtě, má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.Uplatní-li kupující právo z odpovědnosti za vady prodaného zboží řádným způsobem, je prodávající povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech v co možná nejkratší lhůtě. Do této lhůty se však nezapočítává doba, potřebná k odbornému posouzení vady.

Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží:

  • uzná reklamaci jako oprávněnou a ihned ji vyřídí,
  • odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamované zboží vrátí kupujícímu,
  • není-li možné vyřídit oprávněnou reklamaci ihned, přijme reklamované zboží do reklamačního řízení a o tomto pořídí písemný zápis,
  • reklamované zboží přijme k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude odmítnuta a zboží bude vráceno kupujícímu.

O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamce (včetně případného písemného odůvodnění zamítnutí reklamace), vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení.

Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží:

Nepoužité zboží může kupující bez udání důvodu vrátit do 14 dnů od jeho převzetí. Pokud chce kupující zboží vrátit, zašle jej zpět na vlastní náklady.

Zboží je nutno zaslat zpět v jeho originálním obalu, nepoužité, nepoškozené, včetně případného příslušenství, schopné dalšího prodeje.

Zboží bude zpět zasláno jako obyčejná zásilka. Dobírky nebudou přijaty! Při vrácení zboží si může kupující zvolit způsob úhrady peněz: buď poštovní poukázkou vyplacenou v hotovosti, nebo převodem na účet. Vrácení kupní ceny bude zrealizováno maximálně do 30 kalendářních dnů. Způsob úhrady včetně případného čísla účtu, kam mají být peníze zaslány, uvede kupující písemně na listu přiloženém k zásilce. K zásilce bude přiložen dopis obsahující zprávu kupujícího o tom, že odstupuje od smlouvy, v zákonem dané lhůtě a v požadovaném stavu vrací nakoupené zboží.

Při vrácení zboží účtuje prodávající kupujícímu, pokud zvolí kupující úhradu částky složenkou, manipulační poplatek 40Kč (odečte se z vrácené částky). V případě platby převodem na účet manipulační poplatek nebude účtován. Prodávající proplácí zpět pouze cenu zboží, nikoliv zaplacené poštovné.

Výměna:

Pokud bude výměna provedena za jiný výrobek, musí být vždy v celkové ceně za výrobek stejné nebo vyšší než byla kupní cena na výrobek původní. V případě, že bude cena nového výrobku vyšší, bude rozdíl v ceně kupujícím uhrazen přímo v místě výměny. Vracené zboží bude v jeho originálním obalu, nepoužité, nepoškozené, včetně visaček a případného příslušenství, schopné dalšího prodeje. Kupujícím bude předložen kupní doklad na vracené zboží.

7. Ochrana osobních dat

Nakládání s osobními údaji kupujícího se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákazník odesláním objednávky uděluje provozovateli eshopu souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním jím poskytnutých osobních údajů pro účely koupě a prodeje zboží. Osobní údaje slouží pro vyřízení objednávky a marketingové činnosti. Takováto data mohou být také získána v případě, kdy se osoba dobrovolně zaregistruje za účelem využívání služeb serveru, účastní se průzkumů, účastní se hlasování atd. Na žádost uživatele podnikne provozovatel eshopu veškeré finančně přiměřené kroky k odstranění všech osobních dat daného uživatele.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Změnu může provést také sám pod odkazem „Můj účet“

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením. Kupující  nese plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou z jeho zákaznického účtu učiněny a za správnost údajů uvedených ve formuláři. Společnost neodpovídá za škody, které zákazníkovi vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.

8. Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá ustanovení obchodních podmínek včetně reklamačního řádu ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či balného. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán po dobu určeno k jejímu potvrzení prodávajícím.
Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9. Základní údaje

Prodávající:
OSVČ
Petr Maleček
Šmeralova 933/24
170 00, Praha – Bubeneč

IČO: 70799890
DIČ: CZ7902160915 – neplátce DPH
OSVČ zapsaná na úřadě podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 7

Výpis z Živnostenského-rejstříku zde

Číslo účtu: 670100-2207598221/6210
IBAN CZ20 6210 6701 0022 0759 8221
SWIFT/BIN: BREXCZPPXXX

Email: windstore@windstore.cz
Tel. +420 777 17 34 68

Nákupní kategorie